Vietnam Cloud & Datacenter Convention (Ho Chi Minh) 2022

Thursday, April 2022, 8am – 5pm (GMT +7), Location TBC Register Delegate Pass (Đăng ký) Speak or Sponsor Show (Tham gia diễn giả/tài trợ)

There are many factors contributing to Vietnam’s digital ascendancy. The dynamic startup scene in Vietnam is key in the nation’s accelerated Cloud and Datacenter growth. Coupled with the central government’s focus on 5G and data localization laws, the industry stands to undergo massive growth from private and public sectors. The latter’s effect was in some part, stemmed due to Indonesia’ example in enacting and adjusting data sovereignty laws, allowing for a working roadmap in dealing with national security measures. The focus towards developing an infrastructure centered on self-sufficiency via Viettel and the 5G roll-out has become a  standard-bearer for all tech companies in Vietnam. 

Vietnam’s population demographics skew young: 70% the population is under 35 years of age. This sector is particularly the expansion of cloud computing service delivery models. Ho Chi Minh, in particular, boasts a high concentration of start-ups, making it an extremely lucrative market. The city has made a name for itself as a new entrant to Southeast Asia’s many digital hubs, ready to challenge the status quo with its reliance on self-sufficiency should be explored for the vast opportunities it offers. Considering the immense reverberations Vietnam sent out to Southeast Asia and beyond with its careful selection of 5G network partners, Cybersecurity as a holistic framework becomes pertinent. In the Vietnam Cloud & Datacenter Convention (Ho Chi Minh) (VNCDC), W.Media will be featuring two colocated conventions targeted precisely at the industry’s pressing concerns.

Có nhiều yếu tố góp phần vào sự phát triển kỹ thuật số của Việt Nam. Bối cảnh khởi nghiệp năng động ở Việt Nam là chìa khóa cho sự tăng trưởng nhanh chóng của Trung tâm dữ liệu và Đám mây của quốc gia. Cùng với sự tập trung của chính phủ trung ương vào 5G và luật bản địa hóa dữ liệu, ngành công nghiệp này sẽ trải qua sự phát triển lớn mạnh từ các khu vực tư nhân và công cộng. Hiệu quả sau này một phần xuất phát do tấm gương của Indonesia trong việc ban hành và điều chỉnh luật chủ quyền dữ liệu, cho phép tạo ra một lộ trình làm việc trong việc giải quyết các biện pháp an ninh quốc gia. Việc tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tập trung vào khả năng tự cung tự cấp thông qua Viettel và việc triển khai 5G đã trở thành tiêu chuẩn cho tất cả các công ty công nghệ tại Việt Nam.

Dân số Việt Nam có xu hướng trẻ hóa: 70% dân số dưới 35 tuổi. Lĩnh vực này đặc biệt là sự mở rộng của các mô hình cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. Hồ Chí Minh, là nơi đặc biệt tập trung đông đảo các công ty khởi nghiệp, khiến đây trở thành một thị trường cực kỳ hấp dẫn. Thành phố đã tự khẳng định mình là một thành viên mới trong nhiều trung tâm kỹ thuật số của Đông Nam Á, sẵn sàng thách thức hiện trạng với sự khả năng tự cung tự cấp, là một thị trường nên được khám phá để tìm kiếm những cơ hội rộng lớn mà nó mang lại. Xét đến những tiếng vang to lớn mà Việt Nam đem đến cho Đông Nam Á và hơn thế nữa với việc lựa chọn cẩn thận các đối tác mạng 5G, An ninh mạng như một khuôn khổ tổng thể trở nên phù hợp. Trong sự kiện về Điện toán Đám mây & Trung tâm dữ liệu Việt Nam (Hồ Chí Minh) (VNCDC), W.Media sẽ tổ chức chương trình với mục tiêu dựa trên những mối quan tâm cấp bách của ngành.

Our Sponsors:

Our Conference Agenda:

Time (GMT+7)
Thời gian
Agenda
Chương trình
08:00 Registration & Breakfast
---
Đăng ký và Tham quan Triển lãm
08:55 Chairman Welcome Address

W.Media Representative
---
Phát biểu khai mạc
09:00Guest of Honour Speech: Ho Chi Minh City - The Silicon Valley for Asia Pacific
Vietnam, among the world's fastest growing economies in 2020, have progressively accelerated the digital transformation process. HCMC aims to have a smart city status by 2025 and develops the first technology hub in the country to link it to other cities in the Southeast region. Our guest-of-honour from Vietnam Internet Association will present on the current state and developments around the connectivity, digital adoption and talent in Vietnam that poise the country as the preferred Silicon Valley in the region.

Phuong Viet Huynh, Vice President, Vietnam Internet Association
---
Phát biểu danh dự: Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thung lũng Silicon của khu vực Đông Nam Á
Việt Nam, một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới vào năm 2020, đã từng bước đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. TP.HCM đặt mục tiêu trở thành thành phố thông minh vào năm 2025 và phát triển trung tâm công nghệ đầu tiên của cả nước để liên kết với các thành phố khác trong khu vực Đông Nam Á. Khách mời danh dự đến từ Hiệp hội Internet Việt Nam sẽ trình bày về hiện trạng và những phát triển xung quanh sự kết nối, áp dụng kỹ thuật số và sử dụng nhân tài ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã góp phần giúp Việt Nam được xem là Thung lũng Silicon được ưa thích trong khu vực.
09:15 Best Practices for Automating IT Operations in the Multicloud
---
Các phương pháp tốt nhất để tự động hóa hoạt động CNTT trong Multicloud
09:45 Datacenter market in Vietnam: Top tips for building, disaster prevention and cloud connectivity
Vietnam ranks in the top of the Southeast Asian data centre market and expects to meet rising demand in cloud computing. Viettel IDC is considered the largest international standard data center service provider in the country. Their Technical Manager, Nguyen Dinh Tuan will share a complete overview of Vietnamese data center market, including its unique dynamics, national standards and regulations, as well as tips for implementing data centers.

Tuan Dinh Nguyen, Technical Manager, Viettel IDC
---
Trung tâm dữ liệu tại Việt Nam - Các tip hàng đầu để xây dựng, khắc phục vấn đề, và kết nối đám mây.
Việt Nam đứng trong top đầu của thị trường trung tâm dữ liệu Đông Nam Á và kỳ vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng trong lĩnh vực điện toán đám mây. Viettel IDC được coi là nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất cả nước. Trưởng phòng Kỹ thuật của họ, ông Nguyễn Đình Tuấn sẽ chia sẻ tổng quan đầy đủ về thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam, bao gồm các động lực độc đáo, các tiêu chuẩn và quy định quốc gia, cũng như các tip để triển khai trung tâm dữ liệu
10:05 Debate: Public Cloud, On-premise Infrastructure or Hybrid?
As Vietnamese e-commerce demand spikes, their IT departments struggle with the inflexion point of staying on Public Cloud or building their own in-house infrastructure. Going to the other end of the spectrum, traditional businesses such as manufacturing, agriculture and logistics, how important is it to look at their IT infrastructure? This panel will debate on the Pros and Cons of both options, and discuss if a Hybrid approach can be achieved to enjoy the best of both worlds.

Panelists:
Duy Truong, Director of Engineering, Chotot
Giap Hung Cuong, Member of Inspection Committee, Vietnam Internet Association
Duc Nguyen, Vice President, CIO Vietnam
Moderator: Huy Le, PwC, Director of Pwc Consulting
---
Toạ đàm: Điện toán đám mây công cộng, Cơ sở hạ tầng tại chỗ hay Mô hình kết hợp?
Khi nhu cầu thương mại điện tử của Việt Nam tăng đột biến, các bộ phận CNTT của họ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khắn là tiếp tục sử dụng Điện toán đám mây công cộng hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng nội bộ của riêng họ. Ngược lại, các doanh nghiệp truyền thống như sản xuất, nông nghiệp và vận chuyển, cơ sở hạ tầng CNTT của họ quan trọng như thế nào? Toạ đàm này sẽ tranh luận về Ưu và Nhược điểm của cả hai lựa chọn và thảo luận xem có thể kết hợp được cả hai phương pháp để tận dụng những điểm tốt nhất của chúng hay không.
10:35 Morning Coffee Break and Technology Bench Presentations in Expo Hall
---
Tiệc trà buổi sáng và Diễn thuyết công nghệ tại Khu vực Triển lãm
11:20 Cloud Computing Strategy: Understanding cloud maturity, key skills, migration techniques, cost structures, and how to align with corporate goals
Get insights from Mark as he shares his IT experience in financial services and in running intercultural teams when he was in the United States to now in Vietnam. Mark will be sharing deeply on Cloud Computing; on what has been successful and not, and the implications involved. With his experience in migrating digital assets and knowledge on cloud maturity and cost structures, Mark will be imparting skills and techniques that CIOs can utilise.

Mark Morawski, CTO, Zalopay
---
Chiến lược phát triển Điện toán đám mây: Hiểu rõ về sự an toàn của đám mây, các kỹ năng chính, kỹ thuật chuyển đổi, cấu trúc chi phí và cách thay đổi phù hợp với các mục tiêu của công ty
Mark sẽ chia sẻ kinh nghiệm CNTT của mình khi làm việc trong các công ty dịch vụ tài chính và điều hành các nhóm liên văn hóa khi làm việc ở Hoa Kỳ và hiện tại ở Việt Nam. Hơn nữa, Mark sẽ chia sẻ sâu hơn về Điện toán đám mây; về những gì đã áp dụng thành công và chưa thành công, và những tác động liên quan. Với kinh nghiệm của mình trong việc di chuyển tài sản kỹ thuật số và kiến thức về sự phát triển của đám mây và cấu trúc chi phí, Mark sẽ truyền đạt các kỹ năng và kỹ thuật mà các CIO có thể sử dụng.
11:50 Debate: Silicon Valley: DevOps, Engineering and Cybersecurity Capabilities in Vietnam
To be the silicon valley for Asia Pacific, and for Digital Transformation to be effective, require multiple factors done right. Our team of experts will debate whether the current DevOps, Engineering and cybersecurity capability in Vietnam are sufficient to position the country as the silicon valley for the region.

Thomas Chanussot, Cybersecurity Specialist
---
Toạ đàm: Thung lũng Silicon: DevOps, Năng lực Kỹ thuật và An ninh mạng ở Việt Nam
Để trở thành thung lũng Silicon cho Châu Á Thái Bình Dương và để Chuyển đổi kỹ thuật số có hiệu quả, đòi hỏi nhiều yếu tố được thực hiện đúng. Nhóm chuyên gia của chúng tôi sẽ tranh luận về việc liệu năng lực DevOps, Kỹ thuật và an ninh mạng hiện tại ở Việt Nam có đủ để đưa đất nước trở thành thung lũng Silicon cho khu vực hay không.
12:20 Identifying and Implementing Cybersecurity Risks for Mission Critical Enterprises
---
Xác định và Thực hiện các rủi ro An ninh mạng cho các Doanh nghiệp trọng yếu
12:50 Lunch and Technology Bench Presentations at Expo Hall
---
Buffet trưa và Diễn thuyết công nghệ tại Khu vực Triển lãm
14:00 Panel: CIOs in Vietnam: The impact of Covid-19 on Digital Transformation and the challenges ahead
As COVID-19 spreads, enterprises have normalised Working from home (WFH) in many parts of Vietnam and around the world. Even though the sudden demand for remote work has pushed the country towards digital transformation, it has set many challenges for enterprises, from larger corporations to start-ups in Vietnam. Have businesses put the infrastructure in place necessary to support it? What do CIOs need to focus on? Our group of experts will look at the unprecedented impact of the pandemic on Digital Transformation (DX) in Vietnam and how CIOs can prepare for business recovery post-pandemic.

Moderator: Danny Ngo, Founder - Head of Digital Transformation Education, INGO Digital Transformation
---
Toạ đàm: CIO tại Việt Nam - Tác động của Covid-19 đối với Chuyển đổi kỹ thuật số và những thách thức phía trước
Khi COVID-19 lan rộng, các doanh nghiệp đã bình thường hóa Làm việc tại nhà ở nhiều nơi tại Việt Nam và trên thế giới. Mặc dù nhu cầu làm việc từ xa tăng đột biến đã thúc đẩy đất nước tiến tới chuyển đổi số, song nó cũng đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp, từ các tập đoàn lớn hơn đến các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam. Các doanh nghiệp đã đặt cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ nó chưa? CIO cần tập trung vào điều gì? Nhóm chuyên gia của chúng tôi sẽ xem xét tác động chưa từng có của đại dịch đối với Chuyển đổi kỹ thuật số ở Việt Nam và cách các CIO có thể chuẩn bị cho việc phục hồi kinh doanh sau đại dịch.
14:30 Case Study: Infrastructure Strategy for Digital Transformation
With digital transformation pushing the need for more computing power and faster deployment, it is critical to look at the scalability and flexibility of an infrastructure strategy that complements the organisation’s digital growth. This case study will delve into public Cloud strategy, hybrid options and the top 5 pitfalls to avoid when planning and implementing an infrastructure strategy.

John Masud Parvez, Founder and President of Vietnam Social Health Revolution (VSHR)
---
Chiến lược Cơ sở hạ tầng cho Chuyển đổi Kỹ thuật số
Với việc chuyển đổi kỹ thuật số thúc đẩy nhu cầu về sức mạnh máy móc nhiều hơn và triển khai nhanh hơn, điều quan trọng là phải xem xét khả năng mở rộng và tính linh hoạt của chiến lược cơ sở hạ tầng bổ sung cho sự tăng trưởng kỹ thuật số của tổ chức. Nghiên cứu điển hình này sẽ đi sâu vào chiến lược Đám mây công cộng, các loại hình kết hợp và 5 sai lầm hàng đầu cần tránh khi lập kế hoạch và thực hiện chiến lược cơ sở hạ tầng.
15:00 Fireside chat: Tips in selecting Data centres in Southeast Asia
Diversity of land, power, water availability and reliability across the region sets different challenges to global data center operators. Many leading global infrastructure solutions provider across Asia's dynamic economies had to adapt while expanding their data center footprints within the region. Hear lessons learned from our guest expert and tips in selecting data centers in Southeast Asia.
---
Trò chuyện cùng chuyên gia: Xây dựng và Điều hành Trung tâm Dữ liệu trên khắp Đông Nam Á
Sự đa dạng về đất đai, nguồn điện, nguồn nước và độ tin cậy trong khu vực đặt ra những thách thức khác nhau đối với các nhà khai thác trung tâm dữ liệu toàn cầu. Nhiều nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng toàn cầu hàng đầu đã phải thích ứng trong khi mở rộng các trung tâm dữ liệu của họ trong khu vực Đông Nam Á. Lắng nghe bài học kinh nghiệm từ chuyên gia và các tip trong việc lựa chọn trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á
15:30 Closing Panel: The rising dragon - Vietnam technology landscape over the next 5 years
Reviewing the growth of Cloud Computing, the boom of data center investments, Green IT, talent growth, policies and economics that will impact on Vietnam’s technology landscape over the next 5 years.

Panelists: Tuan Anh Pham, CIO, Becamex IDC
---
Toạ đàm Bế mạc: Con rồng vươn cao - Toàn cảnh công nghệ Việt Nam trong 5 năm tới
Đánh giá sự phát triển của Điện toán đám mây, sự bùng nổ đầu tư vào trung tâm dữ liệu, CNTT xanh, tăng trưởng nhân tài, những chính sách và kinh tế sẽ tác động đến bối cảnh công nghệ của Việt Nam trong 5 năm tới.
16:00 Evening Drinks Reception at Expo Hall
---
Tiệc nước chiêu đãi tại Khu vực Triển lãm

Our Speakers:

Who Should Attend?
  • C-level Executives – CEO, CIO, CTO, CDO, CSO, CISO and others
  • Procurement & Sourcing
  • Head of IT / Data Centers / Networks / Cloud / Digital transformation
  • Heads of Security / Head Network Security / Data center and Cloud Security Practitioners
  • IT / M&E Consultants & Engineers
  • System Integrators
Get in Touch

If you are a Technology Service Provider and will like to explore opportunities to get infront of our audience, do reach out to us at partner@w.media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Vietnam CDC 2019 Highlights

Indochina Team

Read Previous

Chennai Cloud & Datacenter Convention 2022

Read Next

Digital Week South Asia 2022