Vietnam Cloud & Datacenter Convention (Ha Noi) 2022

Thursday, July 2022, 8am – 5pm (GMT +7), Location TBC Register Delegate Pass (Đăng ký) Speak or Sponsor Show (Tham gia diễn giả/tài trợ)

The central government’s decision to safeguard Vietnam’s geopolitical boundaries vis a vis 5G has massively changed the nation’s Cloud Computing, and Datacenter landscape. Vietnam’s decision to award Viettel, the nation’s largest Telecommunications firm, with the first 5G trial license is a clear signal that Cybersecurity remains at the heart of Connectivity development. Viettel partnered with Nordic companies such as Nokia and Ericsson, to supplement their 5G kit. The success of the rollout is a clear indication that the unique path taken by the Central Government to secure national security interest above all is a viable and fiscally responsible option. With national providers showing greater independence, the Cloud Computing and Datacenter market is set to witness accelerated growth.

Hanoi, as the capital of Vietnam, lies at the heart of the country’s push toward Industry 4.0. The Cybersecurity focus of the Cloud Computing and Datacenter ecosystem warrants a strong partnership with Governmental organizations. In tandem with developing 5G through the prism of national and cybersecurity, is the outsized growth in the number of  internet users within Vietnam. Internet penetration amongst Vietnam’s population of close to 96 million people, has enjoyed a growth of more than 40% this year. Breaking down the numbers into context, this marks current internet reach at 60 million users. Recognising this, Vietnam’s government has embarked on a master plan for national digital transformation, pledging US$415 million towards the ICT sector by 2020  (Source: BMI Vietnam Information Technology Report 2016 ). The level of infrastructure support along with the implementation of Data Sovereignty Laws (once again with an eye towards cybersecurity) has already attracted interest from a myriad of international heavyweights like Apple, Facebook and Google.

W.Media’s VNCDC-Hanoi aims to bridge key governmental organisations and state-owned enterprises with their counterparts in the international market. The event also features a soft launch of W.Media’s two new colocated conventions, W.Media’s Cybersecurity Convention, and W.Media’s Sustainable Build Convention. Ultimately, the Conventions create partnerships that will secure as well as further drive Vietnam’s emergence as the Cloud Computing, and Datacenter hub in Southeast Asia and beyond.

Quyết định của Chính phủ Trung ương trong việc bảo vệ ranh giới địa lý chính trị của Việt Nam thông qua 5G đã thay đổi toàn cảnh về Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu của quốc gia. Quyết định của Việt Nam trao cho Viettel, công ty Viễn thông lớn nhất quốc gia, giấy phép thử nghiệm 5G đầu tiên là một tín hiệu rõ ràng rằng An ninh mạng vẫn là trọng tâm của sự phát triển kết nối. Viettel đã hợp tác với các công ty Bắc Âu như Nokia và Ericsson, để bổ sung bộ công cụ 5G của họ. Thành công của việc triển khai là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy con đường duy nhất mà Chính phủ Trung ương thực hiện để đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia trên hết là một lựa chọn khả thi và có trách nhiệm về mặt tài chính. Với việc các nhà cung cấp quốc gia thể hiện tính độc lập cao hơn, thị trường Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu được thiết lập để chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng.

Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, nằm ở trọng tâm của quá trình thúc đẩy cả nước hướng tới Công nghiệp 4.0. Trọng tâm An ninh mạng của hệ sinh thái Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu đảm bảo mối quan hệ đối tác chặt chẽ với các tổ chức Chính phủ. Song song với việc phát triển 5G thông qua lăng kính quốc gia và an ninh mạng, là sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng người dùng Internet tại Việt Nam. Mức độ thâm nhập Internet của dân số Việt Nam gần 96 triệu người, đã đạt mức tăng trưởng hơn 40% trong năm nay. Chia nhỏ các con số theo ngữ cảnh, điều này đánh dấu mức internet hiện tại đạt 60 triệu người dùng. Nhận thức được điều này, chính phủ Việt Nam đã bắt tay vào một kế hoạch tổng thể về chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia, cam kết 415 triệu đô la Mỹ cho lĩnh vực CNTT-TT vào năm 2020 (Nguồn: BMI Vietnam Information Technology Report 2016). Mức độ hỗ trợ cơ sở hạ tầng cùng với việc thực thi Luật chủ quyền dữ liệu (một lần nữa hướng tới an ninh mạng) đã thu hút sự quan tâm từ vô số các doanh nghiệp quốc tế nặng ký như Apple, Facebook và Google.

Hội nghị VNCDC-Hanoi của W.Media được tổ chức nhằm mục đích kết nối các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp nhà nước quan trọng với các đối tác của họ trên thị trường quốc tế. Sự kiện này cũng giới thiệu sơ lược về hai hội nghị mới của W.Media, hội nghị về An ninh mạng và hội nghị về Xây dựng Bền vững. Cuối cùng, các hội nghị sẽ đảm bảo tạo ra quan hệ đối tác cũng như thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của Việt Nam với tư cách là trung tâm Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á và hơn thế nữa.

Our Sponsors:

Our Conference Agenda:

Time (GMT+7)
Thời gian
Agenda
Chương trình
08:00 Registration & Breakfast
---
Đăng ký và Tham quan Triển lãm
08:55 Chairman Welcome Address

W.Media Representative
---
Phát biểu khai mạc
09:00Guest of Honour Speech – Government policy and Foreign Direct Investment (FDI) for the Cloud and datacenter industry
- Addressing the landscape for FDI and how a synergy can be built with homegrown Cloud & DC players
- Addressing the policies that MIC is looking at to facilitate the maturity of data centers in Vietnam so as to better support its push for a digital economy

Representative, Ministry of Information and Communications (MIC)
---
Phát biểu danh dự: Chính sách của chính phủ và Tổng quan Bối cảnh về sự Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) cho ngành công nghiệp Đám mây và Trung tâm dữ liệu
- Bối cảnh đối với FDI và cách thức xây dựng sức mạnh tổng hợp với những người sử dụng Cloud & DC tự xây dưng
- Các chính sách mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang xem xét nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số
09:15 Opening Debate:  Digital transformation in state-owned enterprises and government sector
- Are SOEs and the government sector moving fast enough towards digitalization?
- What are the key challenges in transforming legacy infrastructure and systems?
- What is the preferred choice of infrastructure – On-Prem vs. Colocation vs. Cloud?
---
Tranh luận mở đầu: Chuyển đổi kỹ thuật số trong các Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và Khu vực Chính phủ
- Các DNNN và khu vực chính phủ có đang tiến tới số hóa đủ nhanh không?
- Những thách thức chính trong việc chuyển đổi cơ sở hạ tầng và hệ thống là gì?
- Đâu là lựa chọn cơ sở hạ tầng ưu tiên -  Cơ sở hạ tầng tại chỗ, Đám mây hay Mô hình kết hợp?
09:45 IT Modernization – The immediate need to Rationalize and Consolidate Infrastructure
The key to IT Modernization lies first in assessing existing assets and systems. A sharp-eyed review that identifies assets that can be consolidated or rationalized, will allow for smarter investment into the resources and organisational needs in order to scale.
---
Hiện đại hóa CNTT - Sự cấp bách trong việc hợp lý hóa và hợp nhất Cơ sở hạ tầng
Chìa khóa cho việc hiện đại hóa CNTT trước hết nằm ở việc đánh giá các tài sản và hệ thống hiện có. Đánh giá nhạy bén về xác định các tài sản có thể được hợp nhất hoặc hợp lý hóa, sẽ cho phép đầu tư thông minh hơn vào các nguồn lực và nhu cầu của tổ chức để mở rộng quy mô.
10:20 Morning Coffee Break and Technology Bench Presentations in Expo Hall
---
Tiệc trà buổi sáng và Diễn thuyết công nghệ tại Khu vực Triển lãm
11:00 Panel: Datacenter Power, Latency and Development - Lapses that cost
Power shortages threaten to derail Vietnam’s ambitions of being a Cloud and Datacenter Hub in Southeast Asia. Datacenters depend on the lowest possible level of latency for the highest number of users. 24/7 power becomes a crucial part of this equation. The panel will explore the different options available to remedy this pressing issue.

Panelist: Representative, Viettel IDC
---
Toạ đàm: Công suất của Trung tâm dữ liệu, Tốc độ xử lý và Phát triển – Những sai sót có thể làm tăng chi phí
Tình trạng thiếu điện có nguy cơ ảnh hưởng đến tham vọng trở thành Trung tâm điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu của Việt Nam ở Đông Nam Á. Trung tâm dữ liệu phụ thuộc vào tốc độ xử lý thấp nhất có thể cho số lượng người dùng cao nhất. Vì vậy cung cấp điện 24/7 trở thành một phần quan trọng của phương trình này. Hội đồng sẽ khám phá các phương án có sẵn khác nhau để khắc phục vấn đề cấp bách này.
11:30 Designing and Building Green Datacenters for maximum efficiency
---
Thiết kế và xây dựng Trung tâm dữ liệu xanh để đạt hiệu quả tối đa
12:00 Case study: A Smarter Nation - Next-gen infrastructure of IoT and Edge Computing
---
Nghiên cứu điển hình: Một quốc gia thông minh hơn - Cơ sở hạ tầng thế hệ tiếp theo của IoT và Edge Computing
12:35 Lunch and Technology Bench Presentations at Expo Hall
---
Buffet trưa và Diễn thuyết công nghệ tại Khu vực Triển lãm
13:35 Cloud Computing Debate: Which Cloud Service Provider(s)?
- Reviewing options from Vietnamese to Global CSPs
- Tips in selecting and architecting the right cloud structure 
- Reviewing cybersecurity and governance structure
---
Toạ đàm: Điện toán đám mây: Nên chọn (Các) nhà cung cấp Dịch vụ Điện toán Đám mây nào?
- Xem xét các lựa chọn từ các nhà cung cấp Điện toán đám mây tại Việt Nam đến Toàn cầu
- Tip trong việc lựa chọn và kiến trúc cấu trúc đám mây phù hợp
- Rà soát an ninh mạng và cơ cấu quản trị
14:05 Case Study: From startup to maturity - Journey in the cloud
---
Nghiên cứu điển hình: Từ khi khởi nghiệp đến khi trưởng thành - Hành trình sử dụng Điện toán Đám mây
14:35 Cybersecurity Challenges and Best Practices for Infrastructure and Operations leaders
As enterprise infrastructures evolve rapidly in today’s digital-first world, infrastructure and operations (I&O) leaders need to prioritize adapting and protecting on their to-do lists. Internet of Things (IoT) adoption is increasing exponentially and creating security risks that must be mitigated. The adoption of cloud computing is exploding, with enterprise applications migrating to the public cloud and organizations becoming more cloud-native in their deployments. Edge computing adoption is picking up pace as hyperscale cloud providers develop solutions to distribute their cloud capabilities closer to the edge. Find out what are the best practices and solutions to have in place that will address cybersecurity needs for infrastructure and operations teams.
---
Những thách thức về An ninh mạng và Các phương pháp tốt nhất dành cho các Nhà lãnh đạo Cơ sở hạ tầng
Khi cơ sở hạ tầng doanh nghiệp phát triển nhanh chóng trong thế giới ưu tiên kỹ thuật số ngày nay, các nhà lãnh đạo cơ sở hạ tầng và hoạt động cần ưu tiên điều chỉnh và bảo vệ trong danh sách việc cần làm của họ. Việc áp dụng Internet of Things (IoT) đang tăng lên theo cấp số nhân và tạo ra các rủi ro bảo mật cần được giảm thiểu. Việc áp dụng điện toán đám mây đang bùng nổ, với các ứng dụng doanh nghiệp chuyển sang đám mây công cộng và các tổ chức sử dụng đám mây nhiều hơn trong các kế hoạch triển khai của họ. Việc áp dụng điện toán biên đang tăng tốc khi các nhà cung cấp đám mây hyperscale tìm ra các giải pháp để phân phối đám mây của họ gần với biên hơn. Tìm hiểu các phương pháp và giải pháp tốt nhất cần có để giải quyết các nhu cầu về an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng và các nhóm vận hành.
15:05 Debate: Gearing up Industry 4.0 in Vietnam - Investment, skills, resources as pillars of growth
The building blocks of Industry 4.0 require a total 360 commitment to investment, skills and resources. The revolutionary nature of transforming traditional  industrial and service delivery models requires a measured style of leadership. The panel will discuss the tools available in Vietnam for the successful  implementation of  Industry 4.0.
---
Toạ đàm: Phát triển nền công nghiệp 4.0 ở Việt Nam – Đầu tư, kỹ năng, nguồn lực là trụ cột của sự tăng trưởng
Các nền tảng của Công nghiệp 4.0 đòi hỏi cam kết 360 độ về đầu tư, kỹ năng và nguồn lực. Bản chất việc cải cách chuyển đổi các mô hình cung cấp dịch vụ và công nghiệp truyền thống đòi hỏi một phong cách lãnh đạo được tính toán kỹ lưỡng. Hội đồng sẽ thảo luận về các công cụ hiện có ở Việt Nam để thực hiện thành công Công nghiệp 4.0.
15:40 Evening Drinks Reception at Expo Hall
---
Tiệc nước chiêu đãi tại Khu vực Triển lãm

Our Speakers:

Who Should Attend?
  • C-level Executives – CEO, CIO, CTO, CDO, CSO, CISO and others
  • Procurement & Sourcing
  • Head of IT / Data Centers / Networks / Cloud / Digital transformation
  • Heads of Security / Head Network Security / Data center and Cloud Security Practitioners
  • IT / M&E Consultants & Engineers
  • System Integrators
Get in Touch

If you are a Technology Service Provider and will like to explore opportunities to get infront of our audience, do reach out to us at partner@w.media

Share on facebook
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Vietnam CDC 2019 Highlights

Indochina Team

Read Previous

Sydney Cloud & Datacenter Convention 2022

Read Next

Bangalore Cloud & Datacenter Convention 2022